Documents interns de l’institut

El Moisès Broggi és un institut públic de secundària on conviuen diàriament unes 800 persones. Per al seu bon funcionament, necessita d’un marc on s’especifiquin les funcions, responsabilitats, drets i deures, límits i, en definitiva, la normativa interna que regula tota la Comunitat Educativa, que està formada per: alumnat; professorat; mares, pares i tutores legals; i personal no docent (secretaria, consergeria, biblioteca  i manteniments).

Així doncs hi ha un seguit de documentació que recull aquestes funcions i distribucions necessàries per al bon funcionament del conjunt de l’engranatge del dia a dia escolar. Aquests documents s’han anat elaborant a través de processos prou oberts i participatius i, en última instància, són periòdicament sotmesos a la revisió del Consell Escola (que és l’òrgan intern sobirà de govern en el qual hi són representats tots els sectors de la comunitat).

El PEC (Projecte Educatiu de Centre)(pdf). És el document marc bàsic de l’institut. En ell s’hi recullen les característiques essencials de l’acció educativa i organitzativa de l’escola, així com els objectius generals a mitjà i llarg termini.

Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) afecten el conjunt de la Comunitat Educativa de l’institut. La seva revisió es fa cada curs escolar per tal d’anar-lo adaptant i modificar-lo, si cal. Les NOFC estan aprovades pel Consell Escolar. Durant els darrers cursos s’han dut a terme una reforma en profunditat d’aquest document. No consta en aquest reglament tot allò que ja ve regulat per la normativa del Departament d’Educació, atès que aleshores es tracta de normativa de rang superior a la interna. Aquest conjunt de normativa es troba als Documents d’organització i gestió del centre, que estan publicats a internet pel Departament d’Educació.

Aquesta recull el balanç general dels cursos anteriors, a tall de retiment de comptes. Aquest document consta d’alguns annexos.

Ofereix una visió global i inicial del curs. Serveix per orientar l’acció educativa de totes les persones professionals que col·laboren en la formació de l’alumnat i el bon funcionament de l’institut. Aquest document també consta d’alguns annexos.

El Projecte de convivència (pdf). recull les directius bàsiques de la gestió de la convivència dins i fora de l’institut. Aquesta activitat és liderada per la Comissió de Convivència, i compta amb la col·laboració de les tutores i de la resta de professorat.

El Projecte lingüístic (pdf) recull les orientacions i normatives internes pel que fa a l’ús de les llengües dins l’escola. S’hi fa espacial èmfasi en la llengua catalana com a llengua vehicular de l’institut. També es fa referència d’una manera general a l’ús i interrelació de les diferents llengües que s’imparteixen a l’institut (Català, Castellà, Anglès i Francès), així com a les estratègies emprades per posar en valor la riquesa de la diversitat lingüística de la nostra comunitat.

El Projecte de Direcció 2022-26 (pdf) recull la concreció del PEC per a l’actual període d’exercici de l’equip directiu. En aquest document es concerten els objectius i actuacions programades per al període 2022- 2026, així com els mecanismes previstos de revisió i retiment de comptes de l’acció directiva al llarg del període.