Certificats

1. TRAMITACIÓ CERTIFICAT ACADÈMIC

Adreçat als alumnes que estudien o han estudiat al nostre centre.

L’alumnat interessat ha de passar per la secretaria personalment, amb el seu DNI original, per sol·licitar un certificat acadèmic.

Els certificats acadèmics més habituals són:

  • Certificat justificatiu de matrícula
  • Certificats de qualificacions

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 3 dies després d’haver-lo sol·licitat, excepte els certificats de batxillerat antic i/o els que impliquen una traducció del català al castellà, en el que el termini serà màxim de 10 dies.

Imprès sol·licitud

2. TRAMITACIÓ CERTIFICAT D’EQUIVALÈNCIA DEL NIVELL B/C DE CATALÀ

El centre actua també com a oficina gestora de la Direcció General de Política Lingüística i emet certificats acreditatius d’equivalència del nivell B (certificat de nivell intermedi de català) i nivell C (certificat de nivell de suficiència de català).

 La persona interessada ha d’omplir la sol·licitud de reconeixement d’equivalència del nivell B/C de català i lliurar-lo a la secretaria junt amb la documentació acreditativa:

  • Nivell B( llibre d’escolaritat d’EGB o ESO i el títol)
  • Nivell C ( llibre d’escolaritat d’EGB o ESO, el llibre d’escolaritat Batxillerat LOGSE-LOE/BUP i el títol)

En cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o, en el seu defecte, el certificat equivalent.

La secretaria del centre emetrà un certificat d’equivalència del nivell B/C de català en cas que s’aporti tota la documentació.

Sol·licitud certificat d’equivalència nivell B/C de català