Certificats

1. TRAMITACIÓ CERTIFICAT ACADÈMIC

Adreçat als alumnes que estudien o han estudiat al nostre centre.

Els certificats acadèmics més habituals són:

  • Certificat justificatiu de matrícula
  • Certificats de qualificacions

Imprès sol·licitud

2. TRAMITACIÓ CERTIFICAT D’EQUIVALÈNCIA DEL NIVELL B2/C1 DE CATALÀ

El centre actua també com a oficina gestora de la Direcció General de Política Lingüística i emet certificats acreditatius d’equivalència del nivell B2 (certificat de nivell intermedi de català) i nivell C1 (certificat de nivell de suficiència de català).

 La persona interessada ha d’omplir la sol·licitud de reconeixement d’equivalència del nivell B2/C1 de català i lliurar-lo a la secretaria junt amb la documentació acreditativa:

  • Nivell B2 ( llibre d’escolaritat d’EGB o ESO i el títol)
  • Nivell C1 ( llibre d’escolaritat d’EGB o ESO, el llibre d’escolaritat Batxillerat LOGSE-LOE/BUP i el títol)

En cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o, en el seu defecte, el certificat equivalent on constin els estudis realitzats, els cursos acadèmics i que s’ha cursat la matèria de llengua catalana.

Sol·licitud certificat d’equivalència nivell B2/C1 de català