Departament d’experimentals

El departament de Ciències s’organitza en dos seminaris: el Seminari de Física i Química, i el Seminari de Ciències Naturals.

Desenvolupa dos projectes i diverses matèries en l’ESO i tres matèries al  batxillerat.

Projectes a l’ESO

Projecte a 1r d’ESO Projecte de treball en que participen diferents departaments de l’Institut col·laborativament. Les matèries participants en el projecte treballen durant un dia a la setmana d’una manera coordinada (en curs).

 • Català
 • Ciències de la Naturalesa
 • Visual i plàstica

Projecte a 3r d’ESO.  Projecte amb la mateixa filosofia que el de 1r d’ESO (en curs). Les matèries participants en el projecte treballen durant una o dues hores a la setmana per matèria de manera coordinada (en curs).

 • Visual i Plàstica
 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Ciències Naturals
 • La matèria de Ciències Socials aplica la metodologia de projecte per la qual cosa és una matèria satèl·lit dins del projecte.

Projectes a 4t d’ESO.  Projectes amb la mateixa filosofia que els anteriors (en curs). En aquest cas, són les matèries optatives Científiques en íntima col·laboració amb la matèria de llengua anglesa que n’és la llengua vehicular preferent durant l’hora a a setmana que es desenvolupa el projecte.

 • Matèria optativa de Física i Química i llengua anglesa: Broggs’mètics
 • Matèria optativa de Biologia i Geologia: Evolucionem

Matèries optatives a 4t d’ESO

A 4t l’alumnat pot triar entre dues matèries optatives segons les seves preferències acadèmiques:

 • Llatí o Biologia i Geologia
 • Visual i Plàstica o Física i Química
 • Tecnologia o Informàtica.

Ambdues matèries ofereixen en una de les tres hores setmanals el respectiu projecte en relació als continguts juntament amb el departament de llengua anglesa.

Matèria optativa de Biologia i Geologia

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i  per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit. I posteriorment ha de ser capaç d’elaborar la Llibreta d’Experiències on descriure tot allò fet al laboratori.

Continguts

Els continguts de Biologia i Geologia de 4t d’ESO s’engloben  en 4 grans grups:

 • EVOLUCIÓ (S’imparteix dins del projecte Evolucionem)
 • ESTRUCTURA I DINÀMICA TERRESTRE INTERNA
 • RELLEU I MODELAT
 • REPRODUCCIÓ CEL·LULAR, INFORMACIÓ GENÈTICA I BIOTECNOLOGIA
 • HERÈNCIA I TRANSMISSIÓ DE CARÀCTERS (GENÈTICA)

Matèria optativa de Física i Química

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i  per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit. I posteriorment ha de ser capaç d’elaborar la Llibreta d’Experiències on descriure tot allò fet al laboratori.

Continguts

Els continguts de Física i Química de 4t d’ESO s’engloben  en 4 grans grups:

 • QUÍMICA PRÀCTICA (S’imparteix dins del projecte Broggsmètics)
 • CINEMÀTICA
 • FORCES
 • MOVIMENT ONDULATORI
 • MODELS ATÒMICS
 • ESTEQUIOMETRIA
 • ÀCIDS, BASES I SALS. QUÍMICA DEL CARBONI

Matèries al Batxillerat

Batxillerat Científico-Tecnològic

 • Química
 • Física
 • Biologia

Col·laboracions

Destaquem el treball amb el MACBA com a institució destacada a la ciutat de Barcelona, completant el projecte Magnet que es té amb l’Institut.

Química I

La Química de 1r de batxillerat engloba aspectes relatius a l’estudi de l’àtom i de la taula periòdica per consolidar la formulació i nomenclatura tant inorgànica com orgànica. Continuem amb l’estudi de la matèria i la seva classificació. I finalment l’estudi estequiomètric i de les reaccions químiques.

Aquest primer curs és una introducció als coneixements que s’aprofundeixen a segon de batxillerat.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar una memòria de la pràctica que inclogui els apartats internacionalment admesos (títol, introducció, objectius, material, mètode, resultats, discussió, conclusió i bibliografia).

Continguts

Els continguts de química de 1r de batxillerat engloben 4 grans grups:

 • FORMULACIO QUIMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA
 • CARACTERISTIQUES I PROPIETATS DE LA TAULA PERIÒDICA
 • ESTUDI DE LA MATÈRIA. CLASSIFICACIÓ.
 • ESTEQUIOMETRIA

Aquests quatre grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres.

1r Trimestre

 • Formulació i nomenclatura inorgànica.
 • La matèria.
 • Classificació de la matèria.
 • Composició de les dissolucions.
 • Dispersions col·loïdals.

2n Trimestre

 • Les reaccions químiques.
 • Càlculs en les reaccions químiques.
 • Velocitat de les reaccions químiques.
 • Estudi de reaccions químiques concretes.

3r Trimestre

 • Teories atòmiques.
 • La taula periòdica.
 • L’enllaç químic.
 • La química del carboni.

Química II

La Química de 2n de batxillerat  engloba aspectes relatius a la consolidació de l’estudi de la matèria. Continuem amb l’estudi de les reaccions químiques i de l’equilibri químic. I finalment les aplicacions de les reaccions redox, les propietats químiques, energètiques i anàlisi espectroscòpica.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar una memòria de la pràctica que inclogui els apartats internacionalment admesos (títol, introducció, objectius, material, mètode, resultats, discussió, conclusió i bibliografia).

Continguts

Els continguts de química de 2n de batxillerat engloben 7 grans grups:

 • ESTUDI DE LA MATÈRIA.
 • TERMODINÀMICA QUÍMICA
 • CINÈTICA QUÍMICA
 • EQUILIBRI QUÍMIC
 • REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS I D’ELECTRONS
 • PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS
 • ENLLAÇ QUÍMIC

Aquests set grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres.

1r Trimestre

 • Classificació de la matèria.
 • Les substàncies pures.
 • Termodinàmica química .
 •  Cinètica química
 •  Equilibri químic.

2n Trimestre

 • Reaccions de tranferència de protons .
 • De la hidròlisi a la neutralització
 • Equilibris iònics heterogenis
 • Reaccions de transferència d’electrons

3r Trimestre

 • Aplicacions de les reaccions redox
 • Propietats periòdiques dels elements
 • Quantificació de l’energia .
 • Anàlisi espectroscòpica.
 • Enllaç químic

Física I

La Física de 1r de batxillerat engloba aspectes relatius a l’aprofundiment de l’estudi de les magnituds físiques, per la seva aplicació en la cinemàtica, les forces, el treball i l’energia. Continua amb l’estudi de l’electromagnetisme, des del corrent continu. Finalitza el curs amb l’estudi del moviment ondulatori i l’òptica geomètrica.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar una memòria de la pràctica que inclogui els apartats internacionalment admesos (títol, introducció, objectius, material, mètode, resultats, discussió, conclusió i bibliografia).

Continguts

Els continguts de Física de 1n de batxillerat engloben 6 grans grups:

 • MAGNITUDS FÍSIQUES
 • CINEMÀTICA
 • FORCES
 • ENERGIA
 • MOVIMENT ONDULATÒRI
 • ÒPTICA GEOMÈTRICA

Aquests sis grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres.

1r Trimestre

 • Magnituds físiques. La seva mesura .
 • Cinemàtica en una dimensió.
 • Cinemàtica en dues dimensions

2n Trimestre

 • Forces i lleis de Newton.
 • Conservació de la quantitat de moviment.
 • Treball i energia.
 • Conservació de l’energia .

3r Trimestre

 • Introducció a l’electromagnetisme.
 • Corrent continu .
 • Moviment ondulatori.
 • Òptica geomètrica.

Física II

La Física de 2n de batxillerat engloba aspectes relatius a la consolidació del càlcul vectorial, l’estudi dels camps gravitatori i elèctric, així com de l’electromagnetisme. S’estudia el  moviment ondulatori i els seus fenòmens així com la naturalesa de la llum. L’estudi de física nuclear tanca el curs.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar una memòria de la pràctica que inclogui els apartats internacionalment admesos (títol, introducció, objectius, material, mètode, resultats, discussió, conclusió i bibliografia).

Continguts

Els continguts de Física de 2n de batxillerat engloben 5 grans grups:

 • CÀLCUL VECTORIAL
 • CAMP GRAVITATÒRI
 • CAMP ELÈCTRIC
 • CAMP MAGNÈTIC
 • MOVIMENT I FENÒMENS ONDULATÒRIS
 • FÍSICA NUCLEAR

Aquests cinc grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres.

1r Trimestre

 • Introducció al càlcul vectorial.
 • Camp  gravitatori
 • Camp elèctric
 • Camp magnètic i electromagnetisme  I

2n Trimestre

 • Electromagnetisme II
 • Moviment ondulatori
 • Fenòmens ondulatoris

3r Trimestre

 • Naturalesa de la llum.
 • Física nuclear

Biologia I

La Biologia de 1r de batxillerat  engloba aspectes relatius a bioquímica, l’estudi de la cèl·lula, continua amb l’estudi dels cicles biològics i finalitza en els mecanismes de l’herència i l’expressió del material genètic. El curs acaba amb l’estudi de la biotecnologia.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar una memòria de la pràctica que inclogui els apartats internacionalment admesos (títol, introducció, objectius, material, mètode, resultats, discussió, conclusió i bibliografia).

Continguts

Els continguts de Biologia de1r de batxillerat engloben 7 grans grups:

 • BIOMOLÈCULES
 • CITOLOGIA: PROCARIOTA I EUCARIOTA
 • DIVISIÓ CEL·LULAR
 • LLEIS DE L’HERÈNCIA
 • EXPRESSIÓ DEL MATERIAL HEREDITARI.
 • ESTUDI DEL GENOMA HUMÀ
 • BIOTECNOLOGIA

Aquests cinc grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres. La distribució aquí indicada pot patir variacions donat que aquesta matèria participa en el Màster del Professorat de Secundària i Formació Professional (MPSFP) i procura ajustar-se als requeriments i necessitats del mateix.

1r Trimestre

 • La química de la vida: biomolècules orgàniques.
 • Glúcids
 • Lípids
 • Proteïnes.
 • Àcids nucleics

2n Trimestre

 • El microscopi.
 • La teoria cel·lular.
 • La cèl·lula: procariota i eucariota.
 • Replicació cel·lular.
 • Els cicles biològics

3r Trimestre

 • Les lleis de l’herència.
 • L’expressió del material hereditari replicació, transcripció i traducció
 • El genoma humà.
 • Biotecnologia i salut.

Biologia II

La Biologia de 2n de batxillerat engloba aspectes relatius a l’ecologia i l’estudi dels ecosistemes, per posteriorment endinsar-nos en els agents infecciosos que alteren la salut, i en com el cos es defensa contra aquests agents. Continuem amb l’estudi del metabolisme: catabolisme i anabolisme. L’estudi de l’evolucionisme, i les principals teories evolutives tanquen el curs.

A la vegada que s’estudien aquests temes, es repassen els conceptes clau de 1r per preparar millor les proves d’accés a la universitat (PAU).

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar una memòria de la pràctica que inclogui els apartats internacionalment admesos (títol, introducció, objectius, material, mètode, resultats, discussió, conclusió i bibliografia).

Continguts

Els continguts de Biologia de 2n de batxillerat engloben 5 grans grups:

 • ECOLOGIA I ECOSISTEMES
 • PROCARIOTES I VIRUS
 • IMMUNOLOGIA
 • METABOLISME: CATABOLISME I ANABOLISME
 • EVOLUCIÓ

Aquests cinc grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres. La distribució aquí indicada pot patir variacions donat que aquesta matèria participa en el Màster del Professorat de Secundària i Formació Professional (MPSFP) i procura ajustar-se als requeriments i necessitats del mateix.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar una memòria de la pràctica que inclogui els apartats internacionalment admesos (títol, introducció, objectius, material, mètode, resultats, discussió, conclusió i bibliografia).

1r Trimestre

 • La biosfera.
 • Ecosistemes: dinàmica i nivells tròfics.
 • Els ecosistemes en l’espai i el temps.
 • Les activitats humanes.

2n Trimestre

 • Els procariotes.
 • Els virus.
 • Salut.  Immunologia.
 • Introducció al metabolisme.
 • El catabolisme.

3r Trimestre

 • La fotosíntesi.
 • Aspectes generals de l’anabolisme.
 • Evolucionisme.
 • Principals teories evolutives.

Ciències de la Naturalesa 1r ESO

Les Ciències de la Naturalesa 1r d’ESO engloba aspectes relatius al coneixement de l’Univers, apropant-se a l’estudi més exhaustiu de la Terra i les seves capes principals. Posteriorment s’estudien els minerals i les roques, i també la matèria, i els seus estats. Acaba el curs amb l’estudi de la cèl·lula i l’estudi dels éssers vius.

Les Ciències de la Naturalesa de 1r d’ESO participen en el projecte artístic de 1r.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar la Llibreta d’Experiències on descriure tot allò fet al laboratori.

Continguts

Els continguts de Ciències de la Naturalesa 1r d’ESO s’engloben  en 6 grans grups:

 • UNIVERS
 • LA TERRA I LES SEVES CAPES
 • MINERALS I ROQUES
 • LA MATÈRIA I ELS SEUS ESTATS.
 • LA CÈL·LULA
 • ELS ÈSSERS VIUS

1r Trimestre

 • El sistema solar. La terra i la lluna.
 • Els embolcalls fluids de la Terra: atmosfera, hidrosfera, geosfera
 • Xerrada de metereologia
 • Minerals i roques.

2n Trimestre

 • La matèria.
 • La matèria per dins.
 • Les mescles.

3r Trimestre

 • La cèl·lula.
 • Model d’ésser viu.
 • Diversitat d’èssers

Ciències de la Naturalesa 2n ESO

Les Ciències de la Naturalesa 2n d’ESO aprofundeix en l’estudi de les funcions dels éssers vius, vistos a primer. I s’introdueixen aspectes de física, com són el moviment les forces i l’energia. S’acaba el curs amb l’estudi de l’ecologia i els canvis geològics per agents externs.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar la Llibreta d’Experiències on descriure tot allò fet al laboratori.

Continguts

Els continguts de Ciències de la Naturalesa 2n d’ESO s’engloben en 6 grans grups:

 • LA CÈL·LULA
 • LES FUNCIONS VITALS
 • MOVIMENT
 • FORCES I ENERGIA. LES ONES
 • ELS ECOSISTEMES
 • CANVIS EN EL RELLEU TERRESTRE

1r Trimestre

 • La cèl·lula
 • Les funcions en els animals.
 • Les funcions a vegetals.

2n Trimestre

 • El moviment
 • Les forces.
 • L’energia. Les ones.

3r Trimestre

 • El món on vivim. L’ecosistema.
 • Canvis en el relleu terrestre.

Ciències de la Naturalesa 3r ESO

Les Ciències de la Naturalesa 3r d’ESO estudia l’ésser humà, amb la seva descripció anatòmica i fisiològica. Es fa la descripció dels principals problemes ambientals causats pels  humans. A més, aprofundeix en l’estudi iniciat a primer sobre la matèria, i es fa estudi exhaustiu de la taula periòdica.

Les Ciències de la Naturalesa de 3r d’ESO participen en el projecte científico-tecnològic de 3r.

Procediments

Per a una millor comprensió dels continguts, la matèria s’estudia amb pràctiques al laboratori. Un dels principals objectius de les mateixes és fer que l’alumnat sigui autònom en la seva realització, i , per tant, sàpiga entendre i seguir les indicacions d’un protocol escrit.

Tanmateix posteriorment ha de ser capaç d’elaborar la Llibreta d’Experiències on descriure tot allò fet al laboratori.

Continguts

Els continguts de Ciències de la Naturalesa 3r d’ESO s’engloben  en 8 grans grups:

 • ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ
 • FUNCIÓ DE RELACIÓ
 • FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
 • PROPIETATS D’ALGUNS TIPUS DE MATÈRIA.
 • ESTUDI DE L’ÀTOM I DE LA TAULA PERIÒDICA
 • ESTUDI DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.
 • L’ELECTRICITAT
 • AMBIENTS NATURALS. CONTAMINACIÓ

Els continguts de 3r d’ESO es donen en dos quadrimestres:

Un per Física i Química, on els continguts són:

 • Tot és química. Propietats de: metalls, polímers i ceràmics.
 • Les profunditats de la matèria. Estudi atòmic, taula periòdica, radioactivitat.
 • Com és la matèria. Substàncies, classificació i estructura
 • Com es transforma la matèria. Estudi de les reaccions químiques.
 • L’electricitat a tot arreu. Càrregues estàtiques i Llei de Coulomb

Un altre per Biologia i Geologia, on els continguts són:

 • Nutrients i costums alimentaris.
 • La funció de nutrició: digestiu, respiratori, circulatori i excretor.
 • La relació en l’ésser humà: Sistemes músculoesquelètic, nerviós i endocrí.
 • La reproducció humana.
 • Els ambients naturals. Problemes ambientals. Contaminació.

Fulletó informatiu sobre els estudis del batxillerat científic-tecnològic:

 • Batxillerat (humanitats i ciències socials, científic-tecnològic i batxibac)