Plantejament institucional

Missió

Som un Institut públic del Departament d’Ensenyament que imparteix estudis d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius.

El centre ha iniciat una profunda transformació en els ensenyaments obligatoris. D’altra banda s’estan consolidant els ensenyaments postobligatoris constituïts pel Batxillerat (Humanístic-Social, Científic-Tecnològic i Artístic)  i els Cicles Formatius de la Família Sanitària (Cures Auxiliars d’Infermeria, Emergències Sanitàries i Imatge per al Diagnòstic).

La nostra missió és proporcionar als alumnes les competències necessàries per poder desenvolupar-se personalment i professionalment, amb l’objectiu de formar ciutadans compromesos amb els valors de la cultura que ens envolta i capaços d’inserir-se en el món laboral.

Estem compromesos en donar resposta a les demandes dels alumnes i de l’entorn socio-laboral, aplicant tots els recursos que el centre té a l’abast, amb criteris de qualitat.

Visió

L’institut Moisès Broggi vol esdevenir un centre de referència del món educatiu a la ciutat, a través de la consolidació d’uns estudis d’ESO, Batxillerat, Batxillerat Internacional, Batxibac (doble titulació Batxillerat Francès i Espanyol)  i dels Cicles Formatius de la Família Sanitària.

Fomentar una educació en la que es potenciï l’esperit crític, l’autonomia personal, els valors democràtics i la implicació social per tal de contribuir a la formació integral del nostre alumnat.

Obrir el centre a l’entorn per optimitzar els seus recursos, establint relacions amb institucions i organismes del barri, per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels nostres alumnes i per generar activitats que reverteixin sobre la població de l’entorn.

Valors

Els valors que es consideren prioritaris i es volen inculcar a l’alumnat en totes les accions que es desenvolupen en el centre són:

  • Autonomia personal. L’alumnat haurà de ser capaç de gestionar el seu treball d’una forma eficaç.
  • Esperit crític. L’alumnat haurà de poder tenir una opinió pròpia adquirida de fonts diverses i poder-la defensar.
  • Transmissió de la cultura de la responsabilitat. L’alumnat haurà de ser responsable de les decisions que pren,  assumint  les obligacions que se’n deriven, tan a  nivell individual com col·lectiu.
  • A partir d’un principi de relativisme cultural, arrelar la idea d’igualtat entre els alumnes. L’alumnat haurà d’interioritzar que totes les persones mereixen el mateix respecte, tenen les mateixes obligacions i els mateixos deures.
  • Educar en valors democràtics fomentant la implicació dels alumnes perquè participin en la vida diària del centre. L’alumnat haurà d’interioritzar que ha de participar en les decisions del centre i assumir els resultats que se’n deriven.
  • Foment de l’ús social del català al centre. L’alumnat haurà de fer ús del català per a desenvolupar-se en el seu entorn acadèmic i sociolaboral.
  • Fomentar l’esperit del voluntariat en l’alumnat a través de l’aprenentatge i servei a la comunitat. L’alumnat haurà d’incorporar a les seves prioritats l’esperit cooperatiu envers els altres d’una forma altruista.
  • Fomentar la participació de la comunitat educativa i les famílies de forma coordinada en l’assoliment dels objectius recollits en el PEC (Projecte Educatiu de centre). La comunitat educativa haurà de ser conscient que una actuació consensuada, a través de plataformes de participació, és bàsica per assolir l’èxit educatiu.
  • Fomentar la probitat acadèmica en el nostre centre com a eina que ajudi els alumnes en el seu procés d’aprenentatge i poder formar ciutadans del món preocupats per l’enteniment i la solidaritat.