Direcció

Direcció

El Consorci d’Educació de Barcelona ha impulsat els processos d’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió econòmica dels centres docents públics.
Aquesta major autonomia ha de promoure la millora continuada de la pràctica docent, basada en el treball en equip del professorat, que té com a objectiu oferir el millor servei a la comunitat educativa.
En aquesta línia, des de l’equip directiu pretenem donar una singularitat al centre Moisès Broggi de manera que el treball en grup dels docents i els alumnes connecti les diferents àrees del currículum i possibiliti el treball interdisciplinar.

Visió

L’institut Moisès Broggi vol esdevenir un centre de referència del món educatiu a la ciutat a través de la consolidació del Batxillerat d’arts, el batxillerat internacional i els cicles formatius de la branca sanitària.

Caminar cap a una secundària en la que es fomenti l’esperit crític de l’alumnat amb la implantació d’una secundària internacional.

Obrir el centre a l’entorn per optimitzar els seus recursos, establint relacions amb institucions i organismes del barri i la ciutat, per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels nostres alumnes i per generar activitats que reverteixin sobre la població de l’entorn.

Valors

●  Transmissió de la cultura de la responsabilitat

●  A partir d’un principi de relativisme cultural, arrelar la idea d’igualtat entre els alumnes

●  Educar en valors democràtics fomentant la implicació dels alumnes perquè participin en la vida diària del centre.

●  Foment de l’ús social del català al centre

●  Fomentar l’esperit del voluntariat en l’alumnat a través de l’aprenentatge i servei a la comunitat.

●  Fomentar la participació de la comunitat educativa i les famílies de forma coordinada en l’assoliment dels objectius recollits en el PEC (Projecte Educatiu de centre).