Secretària

Correspon a la  secretària dur a terme la gestió de l’activitat administrativa dels estudis, sota el comandament del director.
Són funcions específiques les següents:

  • Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin.

    Entrada de l’institut
  • Tenir cura de les tasques administratives dels estudis de GESO, atenent la sevaprogramació general i el calendari escolar.
  • Estendre les certificacions i els documents oficials dels estudis, amb el vist-i-plau deldirector.
  • Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de matriculació del’alumnat, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents.
  • Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats d’acordamb la normativa vigent.
  • Ordenar el procés d’arxiu dels documents dels estudis, assegurar la unitat delsregistres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.
  • Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o directora de l’Institut o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.