Batxibac

Batxibac (doble titulació batxiller – baccalauréat)

El programa Batxibac, impartit a l’institut Moisès Broggi, centre específicament autoritzat pel Departament d’Educació, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès. 

Els requisits i el currículum per a l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat s’han establert pel Reial decret 102/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en centres educatius espanyols. Així mateix, s’estableix el currículum mixt dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en centres educatius espanyols, mitjançant l’Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol.

Què fem al Moisès Broggi?

Les i els alumnes que cursin el Batxibac al Moisès Broggi poden optar per qualsevol de les modalitats que ofereix el nostre institut (Batxillerat Artístic, Batxillerat Científic-tecnològic i Batxillerat Humanístic-social).

El currículum mixt que estudien els nostres alumnes de Batxibac comporta:

 • Continguts propis del batxillerat general: matèries comunes, de modalitat, optatives
 • 1/3 de l’horari en francès: llengua francesa, literatura francesa, Història de França, tutoria i Treball de recerca entre el primer i segon curs de Batxillerat.
 • Dues matèries específiques: Literatura francesa i Història de França
 • Activitats curriculars en francès com: anar al teatre, al cinema i veure exposicions (depèn de la oferta dels museus de la ciutat de Barcelona), el “Forum des formations”  la fira on les i els alumnes poden veure les diferents ofertes de universitats franceses… 
 • Intercanvi a França obligatori

Currículum nou (pdf) 

Com podem accedir al Batxibac?

En primer lloc, cal estar conscient que el Batxibac s’adreça a un perfil d’alumnat motivat pels estudis, disposat a dedicar-hi més temps que els companys que no el cursen.

els alumnes que hagin superat l’ESO exitosament i que puguin justificar d’un nivell de llengua francesa corresponent, com a mínim, al B1 podrà cursar el Batxibac.

S’accepta qualsevol certificat expedit per una escola oficial d’idiomes, Alliance Française o Institut Français., etc.

Tanmateix, els alumnes que desitgin cursar el Batxibac i que no tinguin cap certificat de nivell B1 poden fer-ho en haver superat un test de nivell que organitzem cada any cap al març o l’abril aquí a l’Institut Moisès Broggi.

Com serà avaluat el alumne al final dels estudis de Batxibac ? 

 • La nota final de batxillerat està formada pel 90% de la mitjana aritmètica de les matèries cursades + 10% del treball de recerca.
 • La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa organitzada pels serveis de l’Ambaixada de França.

Aquesta prova externa, la prova del baccalauréat és íntegrament en francès, comprèn:

 • Una prova de llengua i literatura franceses (exercici oral i escrit)
 • Una prova d’Història d’Espanya i França (exercici escrit)

Per tant, al final de 2n de batxillerat, els alumnes poden obtenir la titulació de batxiller i presentar-se a les PAU, o quedar-se amb la nota del baccalauréat solament si volen anar a estudiar a França.

Avaluació de la Prova externa (l’épreuve externe)

 • La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques (langue française, littérature française et Histoire du monde contemporain, Histoire de France).
 • Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts de mitjana a les proves i una nota mínima de 5 punts en la prova de llengua francesa (escrit i oral).

Preinscripció i matrícula

BATXIBAC. Curs 2024-2025

Resultats de la Prova de Nivell feta a l’Institut Moisès Broggi el 12 de març: *Resultats de la prova de francès 

 • Oferta de places de batxibac per al 2024-2025

12 places per a BTX Humanístic-Social i Científic-Tecnològic

3 places per a BTX Artístic

 • Prova de nivell de francès:   dimarts día 12 de març a les 16:30h  (no cal fer-la si teniu un títol oficial de B1, si veniu d’un centre amb francès com a llengua vehicular (Lycée), o heu fet la prova en un altre dels centres públics del consorci).
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 8  d’abril de 2024

Tothom ha de presentar el DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
L’alumnat menor d’edat també han de presentar original i fotocòpia:

-El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
-Nivell B1 de francès / Prova de nivell aprovada.
-Certificat de nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO.

-Sol·licitud de preinscripció a la doble titulació de Batxillerat i baccaularéat. Cal descarregar l’arxiu, omplir la sol·licitud, imprimir i, finalment, signar

-Omplir la [Declaració complementària centres]

 • Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos:  15 d’abril de 2024.