Batxibac

Prova d’acreditació: L’alumnat que no tingui acreditat el nivell B1 hauran de fer una prova al centre que es realitzarà durant el mes d’abril abans de les dates de preinscripció.
Les i els alumnes que cursin el Batxibac al Moisès Broggi poden optar per qualsevol de les modalitats que ofereix el nostre institut (Arts, Ciències i Tecnologia o Humanístic).
El currículum mixt que estudien els nostres alumnes de Batxibac comporta:
 • Continguts propis del batxillerat català: matèries comunes, de modalitat, optatives i Treball de Recerca
 • 1/3 de l’horari en francès.
 • Dues matèries específiques: llengua i literatura francesa i història de França

Altres matèries impartides en francès

Entrada del nostre institut
 • Treball de recerca en francès
 • Estada d’estudis o en una empresa a França
 • Exercici del voluntariat en una entitat cultural o social de llengua francesa
Descarregueu el currículum:
Aquest és el nou currículum:

Qualificacions finals

 • La nota final de batxillerat està formada pel 90% de la mitjana aritmètica de les matèries cursades + 10% del treball de recerca.
 • La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global d’una prova externa organitzada pels serveis de l’Ambaixada de França.

Per tant, al final de 2n de batxillerat, els alumnes poden obtenir la titulació de batxiller i presentar-se a la selectivitat. Aquesta prova externa, íntegrament en francès, comprèn:

 • Una prova de llengua i literatura franceses (exercici oral i escrit)
 • Una prova d’Història d’Espanya i França

Avaluació de la Prova externa

 • La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques.
 • Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts de mitjana i una nota mínima de 5 punts en la prova de llengua i literatura franceses.

Accés al Batxibac

En primer lloc, cal estar conscient que el Batxibac s’adreça a un perfil d’alumnat motivat pels estudis, disposat a dedicar-hi més temps que els companys que no el cursen.

Poden pretendre a cursar el Batxibac a l’institut Moisès Broggi els alumnes que hagin superat l’ESO exitosament i que puguin justificar d’un nivell de llengua francesa corresponent, com a mínim, al B1. S’accepta qualsevol certificat expedit per una escola oficial d’idiomes, Alliance Française o Institut Français., etc.

Tanmateix, els alumnes que desitgin cursar el Batxibac i que no tinguin cap certificat de nivell B1 poden fer-ho en haver superat un test de nivell que organitzaríem aquí a l’Institut Moisès Broggi.