Mates IB

Les matemàtiques IB són una assignatura obligatòria dins del Programa Diploma.
Es diferencien per nivells d’enfocament i profunditat, i per tant, d’hores lectives. El
centre ofereix dues alternatives:

Totes les assignatures de matemàtiques del Programa Diploma tenen per objectiu
ajustar-se al conjunt de diverses necessitats, interessos i aptituds dels alumnes, així
com complir amb els requisits de diferents trajectòries universitàries i professionals.
L’objectiu d’aquests cursos és capacitar els alumnes perquè siguin instruïts amb els
coneixements, conceptes i principis matemàtics adequats al nivell; que desenvolupin
un pensament lògic, crític i creatiu, i que emprin i perfeccionin les seves capacitats
d’abstracció i generalització.