Mates NM

Matemàtiques NM és una assignatura d’elevat rigor que tots els alumnes amb una
projecció social i d’aplicacions, és a dir, unes matemàtiques estudiades des de
situacions de la vida real, han de cursar. Es realitzen 4 hores a la setmana durant el
primer curs, i 3 hores a la setmana durant el segon, sumant un total de 150 hores
lectives en tot el programa. Podem fer l’equivalència d’exigència i dificultat de
matemàtiques d’aquesta assignatura amb les matemàtiques del científic LOMLOE.
Cal remarcar que l’enfocament de l’assignatura i tipologia d’exercicis són
característics del Programa Diploma, de tal manera que es prepara l’alumne tant per
les Avaluacions Externes de l’IB com la Selectivitat LOMLOE, ja que el temari
abordat és de superior dificultat i requereix d’un major nivell de comprensió
conceptual i abstracte.


Temari de referència de Matemàtiques NM:

 • Mesurament de l’espai: precisió i geometria 2D.
 • Representació de l’espai: trigonometria sense angle recte i volums.
 • Representació i descripció de dades: estadística descriptiva.
 • Dividir l’espai: geometria de coordenades, diagrames de Voronoi.
 • Modelització de taxes de canvi constants: funcions lineals.
 • Modelització de relacions: correlació lineal de dades bivariants.
 • Quantificació de la incertesa: probabilitat, distribucions binomial i normal.
 • Proves de validesa: prova de Spearman, prova d’hipòtesis i prova χ2 d’independència.
 • Modelització de relacions amb funcions: funcions de potència.
 • Modelització de taxes de canvi: funcions exponencials i logarítmiques.
 • Modelització de fenòmens periòdics: funcions trigonomètriques.
 • Anàlisi de taxes de canvi: càlcul diferencial.
 • Aproximació d’espais irregulars: integració.