Projecte de 2n d’ESO

PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ

El món dels objectes. Emoció i representació

(Per saber més sobre el procés de treball d’aquest projecte podeu consultar les entrades següents)

Resum del projecte

 • Nom: El món dels objectes. Emoció i representació.
 • Curs escolar: 2015-2016
 • Matèries: Visual i Plàstica, Música, Llengua catalana i Literatura.
 • Horari: 3 hores setmanals (DJ 11:30-13:30 h / DV 11:30-12:30 h) i 2h de Visual i Plàstica.
 • Agrupaments: grups d’aula/de sessió
  • Opció A: 3 grups de 20 alumnes / un professor per grup.
  • Opció B: 1 grup de 60 alumnes / tres professors alhora.
 • Equips de treball: equips de 4, parelles, treball individual
 • Matèries satèl·lit: Anglès i Matemàtiques.

 • Temàtica, centres d’interès

El projecte busca aproximar els alumnes al discurs de l’art contemporani i utilitzar aquest com a eix vertebrador que, gràcies a les seves característiques, permeti potenciar aspectes com la creativitat, la intel·ligència emocional, la inclusivitat, la competència comunicativa, la significativitat de les tasques i el treball cooperatiu.

El projecte s’inicia de la mà de la maleta pedagògica ExpressArt, facilitada pel MACBA, per tal de motivar l’alumnat a reflexionar sobre la intenció dels artistes i establir paral·lelismes entre els conceptes treballats i elements del seu propi entorn. D’aquí, es condueix l’alumnat cap al tema de les emocions, treballant l’expressió artística d’aquestes a través de tres disciplines: cinema, teatre i música, en les quals es distribueixen els alumnes tenint en compte els seus interessos i habilitats.

 • Valors, eines d’aprenentatge

  • Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula, capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa, correcta distribució de tasques, etc.
  • Compromís: implicació en el grup de treball (capacitat de reflexió, composició i revisió dels equips de treball), esforç, capacitat d’acabar els “productes” en els terminis acordats, etc.
 • Objectius generals

  • Potenciar la capacitat d’expressar-se dels alumnes utilitzant l’art contemporani com a mitjà.
  • Abordar aspectes claus de l’art contemporani a través d’un enfocament experiencial.
  • Fomentar actituds obertes, reflexives, receptives, analítiques, crítiques, respectuoses i participatives que puguin ser expressades a través de l’art.
  • Crear i representar una peça d’art contemporani, seguint una estratègia de treball cooperatiu que afavoreixi la cohesió de grup i reforci l’autoestima i la implicació de l’alumnat.
  • Produir una exposició oral per explicar el procés de treball que s’ha seguit i la creació artística realitzada.
 • Avaluació

Cada trimestre hi haurà una qualificació específica del projecte (en el butlletí de notes Treball de Síntesi).

A part d’aquesta nota, el treball realitzat en el projecte també repercuteix en la qualificació trimestral de Plàstica, Castellà i Música.

 • Criteris de qüalificació:
  • 40% de la nota: presentació oral.
  • 30% de la nota: producte final.
  • 30% de la nota: seguiment del procés.
 • Instruments d’avaluació: rúbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.

No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.

 • Productes finals i institucions col·laboradores

  • 1r trimestre: Pàgina web amb creacions artístiques dels alumnes (metàfores visuals, ritmes plàstics). Institució col·laboradora: MACBA
  • 2n i 3r trimestre:
   • Grup de cinema: peça audiovisual per a una cançó.  Institució col·laboradora: A Bao a Qu (Cinema en Curs).
   • Grup de música: peça de música experimental. Institució col·laboradora: MACBA.
   • Grup de teatre: obra de teatre jove. Institució col·laboradora: Sala Beckett.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.

 

Share