Química IB

Química és una assignatura del grup 4, el grup de ciències. De la mateixa manera que les altres la pots escollir a nivell mitjà (NM) o a nivell superior (NS), depenent de com vulguis aprofundir en aquesta matèria.

DIFERÈNCIES ENTRE NM I NS.

Si la fas a NS fas una hora més a la setmana que els de NM, per el que també tenen més temari.

A NM s’han de treballar un total de dotze (un d’ells te’l deixen escollir entre quatre opcions) temes en els dos anys mentre que els de superior han de treballar aquests dotze i deu més que són exclusivament de NS.

A part d’aquestes hi ha altre diferències a l’avaluació externa, que ara veurem.

AVALUACIÓ

L’avaluació a química es compon en un 80% de l’avaluació externa i en un 20% de l’avaluació interna.

Avaluació externa: són els exàmens que es fan al maig del segon any. A química estan compostos per tres proves. La “prueba 1” conté 30 (en el cas de NM) o 40 (en el cas de nivell superior) preguntes d’opció múltiple. La “prueba 2” són preguntes de resposta curta i llarga sobre el temari. La “prueba 3” té una primera part on són preguntes sobre dades i sobre treballs experimentals i una segona amb preguntes sobre e tema que has escollit entre els quatre possibles.

Avaluació interna: és un treball d’investigació individual que avalua el professor i supervisa l’IB.

DIFERÈNCIES ENTRE QUÍMICA IB I QUÍMICA LOMCE

Com que el temari és bastant semblant no és diferent aquest no és un aspecte que s’hagi de tenir en compte.Tot i així, els problemes si que són diferents i és important anar practicant dels dos tipus durant els dos anys per estar preparat tant per les PAU com per les proves externes del Batxillerat Internacional.

Share