Física IB

INTRODUCCIÓ

Física és una de les assignatures del grup 4 (ciències) del Batxillerat Internacional, juntament amb les assignatures de Química i Biologia.

Al centre només s’oferta aquesta assignatura en Nivell Superior, per tant si s’escull, es faran 240 hores lectives entre els dos anys. Només està explicada Física NS, tot i així la diferència amb Nivell Mitjà és el nombre d’hores lectives i la quantitat de temari. Cursant qualsevol dels dos nivells s’arriba, amb molta tranquil·litat, als requeriments del la Física LOMCE.

TEMARI

Els temes cursats són els següents (cal destacar que les classes s’imparteixen en català, però els exàmens del IB són en castellà):

Temas troncales (NM i NS):

 • 1. Mediciones e incertidumbres
 • 2. Mecánica
 • 3. Física térmica
 • 4. Ondas
 • 5. Electricidad y magnetismo
 • 6. Movimiento circular y gravitación
 • 7. Física atómica, nuclear y de partículas
 • 8. Producción de energía

Temas de NS:

 • 9. Fenómenos ondulatorios
 • 10.Campos 11. Inducción electromagnética
 • 12.Física cuántica y nuclear

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)

 • A. Relatividad
 • B. Física para ingeniería
 • C. Toma de imágenes
 • D. Astrofísica

AVALUACIÓ

En quant a l’avaluació, la nota consta de dues parts: l’avaluació interna i l’externa. Per la interna, que és un 20% de la nota, s’ha de fer un petit treball d’investigació amb un enfocament més pràctic que teòric; assesorat i puntuat per la professor/a que imparteix la matèria, tot i així l’organització del BI pot canviar les notes si estan en desacord amb les notes posades pel docent. Per altra banda, la externa és la més important, ja que és un 80% de la nota i surt purament dels exàmens finals del BI al maig. Consta de tres parts i cal destacar que en totes es permet tenir un quadernet, proporcionat per l’IB, amb totes les fórmules necessàries:

 • La primera (“Prueba 1”) (20% nota) és un examen  de 40 preguntes de tipus test, d’una hora de durada i sense l’ús de calculadora.
 • La “Prueba 2” són preguntes de resposta curta i llarga sobre el temari, de dos hores i quart de durada i amb la calculadora
 • La “Prueba 3” té una primera part on són preguntes sobre dades i sobre treballs experimentals i una segona amb preguntes sobre el tema que s’ha escollit per cursar entre els quatre possibles (relativitat, física per l’enginyeria, imatge i astrofísica), de una hora i quart de durada
Share