Art i volum

En aquesta matèria es pretén donar unes nocions bàsiques del món tridimensional des del punt de vista artístic i en relació amb la història de l’art.

Podeu veure totes les entrades relacionades amb el projecte amb aquest enllaç. També podeu veure una bona quantitat de treballs de qualitat en aquesta entrada.

Continguts

MÒDUL 1. LA FORMA DELS OBJECTES

Es proposa acostar l’alumne a les característiques formals de les creacions tridimensionals. Per a portar a terme aquesta tasca es prenen com a punt de referència qüestions que han estat claus en l’art modern occidental. Qüestions que han marcat les creacions tridimensionals al llarg del segle XX i que també han determinat, d’una manera o d’altra, moltes de les creacions contemporànies, així com la manera com entenem el volum i l’espai. Per això es treballa a partir d’exemples de manifestacions artístiques de finals del segle XIX i de les avantguardes artístiques, els quals són, progressivament, comparats amb manifestacions més contemporànies.

Aquest primer apartat consta de cinc unitats. Cada unitat serveix per a aproximar l’alumne a diferents elements conceptuals, constructius i significatius de la forma tridimensional. En cada una d’elles es treballa amb característiques i problemàtiques concretes de la forma tridimensional; s’introdueixen estratègies creatives, procediments constructius i materials diferents; i es proporcionen referències i elements de discussió sobre diferents tendències estètiques. Les unitats a treballar en aquest primer mòdul són:

Unitat 1. La natura com a referent

Unitat 2. Construir a partir de la geometria

Unitat 3. La  estructura com a forma

Unitat 4. La repetició d’elements

Unitat 5. El material

Els elements esmentats focalitzen l’aprenentatge que es du a terme en aquest primer apartat fonamentalment en quatre qüestions:

●         L’alumne ha de poder experimentar amb diferents estratègies constructives i amb diferents materials per a la creació de formes tridimensionals.

●         Ha d’anar adquirint habilitats per a ser capaç donar resposta a les propostes creatives que es plantegen: reflexionar, investigar, buscar, organitzar, relacionar, innovar i, finalment, formalitzar les seves idees a través d’una construcció tridimensional.

●         Ha de tenir elements per a observar, interpretar i discutir les característiques dels objectes tridimensionals. Saber descriure’ls, saber identificar els elements que els defineixen, els significats que se’n desprenen i poder relacionar-los amb el seu context originari.

●         Finalment, ha de començar a adoptar una actitud crítica davant del fet artístic i a ser capaç de relacionar aspectes i problemàtiques de l’art amb aspectes de la pròpia experiència o del seu entorn. Això també implica ser capaç de considerar críticament la tasca que el propi alumne desenvolupa.

Al llarg de les cinc unitats es treballarà amb exemples, amb conceptes i amb propostes pròpies dels camps de l’escultura, de l’arquitectura, del disseny d’objectes.

MÒDUL 2. L’ESPAI.

 En aquest mòdul es deixen una mica de banda les característiques dels cossos tridimensionals per a abordar com aquests s’articulen, s’ordenen en l’espai o com són utilitzats per a generar-lo. A diferència del primer apartat, no s’insisteix tant en qüestions de caràcter formal, sinó que es treballa més amb les vessants funcional, narrativa, estètica i simbòlica de l’espai. En aquest cas les qüestions que, sobre la comprensió i creació d’espais s’aborden, s’emmarquen dins del context contemporani i, per tant, també la majoria dels exemples a partir dels quals es treballa.

Aquest segon mòdul consta de tres unitats.

Unitat 6. La disposició en l’espai.

Unitat 7. L’ordenació de l’espai.

Unitat 8. L’espai escènic.

Els elements que es treballaran en aquestes tres unitats han de permetre que l’alumne:

●         Disposi d’elements que li permetin observar i comprendre l’articulació de l’entorn, veure com hi ha un seguit de mecanisme que en configuren la forma però també les relacions, els significats i les problemàtiques que s’hi generen.

●         Pugui localitzar un seguit de característiques i elements que configuren els espais i els elements que els composen i adopti estratègies creatives i constructives que li permetin fer propostes per al disseny d’espais concrets.

●         Adquireixi uns coneixements projectuals i organitzatius bàsics i les eines i els suports comunicatius que permetin articular un projecte que comporti la creació en o d’un espai.

●         Tingui unes referències bàsiques sobre creacions artístiques que incorporin o treballin amb paràmetres espacials que li permetin entendre i reflexionar sobre diferents problemàtiques que afecten la dimensió formal, constructiva, estètica, simbòlica i comunicativa de l’espai.

En aquesta ocasió les referències que es treballen i les propostes que es plantegen s’emmarquen en els àmbits de l’escultura contemporània, de l’arquitectura i de l’urbanisme, de la jardineria i de les arts escèniques.

MÒDUL 3. EL COS

En aquest mòdul es treballa al voltant de l’apreciació del cos humà i de la seva utilització en l’àmbit artístic. S’estudia com el cos ha estat un referent capdal en el camp de l’escultura. S’incideix en les formalitzacions que aquest ha adoptat però sobretot en els significats que aquestes han canalitzat. També s’insisteix en la vessant constructiva posant en pràctica diferents processos i estratègies per a la representació del cos, des de les més tradicionals, passant per aquelles característiques de les avantguardes, fins a les més contemporànies. A part de treballar la representació del cos, també s’aborda la seva utilització com a suport o agent de les obres d’art i, finalment, s’incideix en d’altres aspectes que afecten la seva configuració estètica a través de la interacció i relació del cos amb els objectes.

Aquest mòdul conté tres unitats:

Unitat 9. La representació del cos

Unitat 10. Objectes per al cos

Unitat 11. El cos com a obra

A partir dels elements esmentats en aquestes tres unitats l’aprenentatge es destina essencialment a:

●         Proporcionar referències que permetin a l’alumne identificar i interpretar algunes de les problemàtiques que s’han plantejat al voltant del cos humà en el camp de l’art.

●         Oferir estratègies i plantejar situacions que facin reflexionar a l’alumne sobre qüestions relatives al cos humà, reflexions que el portin a imaginar, idear, investigar per a generar finalment respostes de caràcter plàstic.

●         Oferir orientacions per a observar les formes i el comportament del cos i que permetin que aquestes observacions es formalitzin experimentant amb diferents materials i procediments.


Aquest últim apartat dedicat al cos humà, entronca amb els dos primer perquè s’utilitzen alguns procediments ja treballats i perquè recupera alguns conceptes referents als objectes i també a l’espai. Específicament les referències a partir de les quals es treballa provenen del camp de l’escultura, del camp de la joieria i del disseny d’objectes i també de les pràctiques artístiques contemporànies centrades en el cos i l’acció.