Física IB

Física IB és una assignatura dissenyada per a instruir l’alumne en l’art de l’observació i el desenvolupament de models que descriuen el nostre món natural, amb l’ànim de preparar-lo, més enllà dels estudis universitaris, perquè adopti una mentalitat experimental i indagadora que caracteritzarà la forma en la que comprèn el que l’envolta.

Per temes de compatibilitat amb el sistema educatiu LOMLOE i de cara a les Proves d’Accés a la Universitat, la Física IB només s’ofereix a nivell superior. Cal remarcar que l’enfocament de l’assignatura i tipologia d’exercicis són característics del Programa Diploma, els quals consten d’una construcció de raonament més complex, de tal manera que es prepara l’alumne tant per a les Avaluacions Externes de l’IB com la Selectivitat LOMLOE, i s’aprendrà a treballar amb diferents perspectives, un gran benefici de realitzar dos batxillerats simultàniament.

El temari de referència de Física NS que l’alumnat assolirà durant el Programa Diploma es basa en diverses unitats que comprenen des de la mecànica clàssica a la relativitat. 

 1. Medidas e Incertidumbres
 2. Mecánica
 3. Física Térmica
 4. Ondas
 5. Electricidad y Magnetismo
 6. Movimiento circular y Gravitación
 7. Física atómica, Física nuclear y Física de partículas
 8. Producción de energía
 9. Fenómenos ondulatorios (NS)
 10. Campos (NS)
 11. Inducción electromagnética (NS)
 12. Física cuántica y nuclear (NS)

Opciones: (A) Relatividad, (B) Física para la ingeniería, (C) Toma de Imágenes y (D) Astrofísica.