Qualitat

Política de qualitat de l’Institut Moisès Broggi

L’institut Moisès Broggi vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, a l’administració i als membres de la comunitat educativa dintre del marc legal reglamentari, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies, de gestió i de treball, més avançades.

La política de qualitat enunciada per l’insitut Moisès Broggi és la part fonamental i prioritària de la nostra filosofia i estratègia que es defineix en el Pla Estratègic del Centre.

L’actuació de l’Institut d’acord amb el projecte educatiu de centre (PEC) està encaminada a:

  • Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat.
  • Donar resposta a les necessitats de l’alumnat tant acadèmiques com de convivència i de formació cívica.
  • Establir una organització de centre basada en el treball per processos.
  • Millorar la imatge del centre i les relacions amb l’entorn.

El compromís amb la qualitat és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió, amb els recursos al seu abast i assegurant que sigui revisada per a la seva adequació, comprometent-se  a complir els requisits que assegurin la millora contínua de l’eficàcia del sistema gestor de qualitat.

Aquesta política de qualitat va ser aprovada el 8 de setembre de 2014 en un Claustre de professors.

Aquest és el certificat actual: