Projectes de 4t d’ESO

Els projectes de 4t d’ ESO s’organitzen dins la franja de matèries optatives específiques.

A diferència dels projectes de 1r, 2n, i 3r comuns a tot a l’alumnat, a 4t d’ESO l’alumne tria el projecte que vol cursar segons els seus interessos.

(Per saber més sobre el procès de treball d’aquests projectes podeu consultar les entrades següents)

Oferim 3 projectes, dos de caire més científic i un de caire humanístic-artístic:

  • Projecte. Fundació Tàpies. Matèria de Visual i Plàstica.
  • Projecte. Brogg’smetics. Matèria de Física i Química.
  • Projecte. Evolucionem. Matèria de Biologia i Geologia.

 Les matèries optatives tenen una càrrega horaria de 3 hores setmanals. L’alumne cursa 3 matèries optatives específiques (9 hores) .

L’avaluació dels projectes es farà dins de cada matèria amb els criteris que es detallen en la programació de cada projecte. A final de curs l’alumnat haurà de presentar una memòria escrita d’un dels tres projectes. La memòria i el conjunt d’activitats, exposicions orals…del projecte, equivaldrà a la nota del projecte de recerca de 4t d’ESO.

Podeu descarregar aquest pdf per saber més sobre el treball per projectes al centre.