Química IB

Química IB és una assignatura amb uns propòsits d’observació científica semblants a la Física IB, amb major èmfasi a l’obtenció i interpretació de dades experimentals per a la construcció de models que encaixin amb la nostra realitat. És una disciplina indispensable per a aquells que vulguin prosseguir la seva educació en medicina, ciències biològiques i ambientals, així com una assignatura útil i interessant per a qualsevol alumne de tarannà científic.

Les classes són dinàmiques, i se segueix el llibre com a referència tant de teoria com a nivell d’exercicis. Això es complementa amb sessions de laboratori on es posa en pràctica allò après prèviament. 

El centre només ofereix l’opció de cursar Química NM, degut a la manca de demanda de Química NS en anys anteriors i la incompatibilitat d’horaris amb altres assignatures. Per tant, es realitzen 4 hores setmanals de classe tant al primer any com al segon, en total, 150 hores totals lectives. 

En el cas de la Química IB i la Química LOMLOE, la tipologia i dificultat de temari i exercicis és molt semblant, de manera que els alumnes, cursant un currículum, poden assumir amb facilitat els requeriments acadèmics d’ambdós batxillerats, tant per a les Proves d’Accés a la Universitat com per a les Avaluacions Externes de l’IB.

Aquest és el temari de referència que l’alumne assolirà durant l’assignatura de Química NM durant el Programa del Diploma. Les opcions finals són temes entre els quals s’ha de triar només un per estudiar a classe.

 1. Relacions estequiomètriques 
 2. Estructura atòmica 
 3. Periodicitat 
 4. Enllaç químic i estructura 
 5. Energia / Termoquímica 
 6. Cinètica química 
 7. Equilibri 
 8. Àcids i bases 
 9. Processos redox 
 10. Química orgànica 
 11. Mesura i processament de dades 

Opcions (a triar una): (A) Materials, (B) Bioquímica, (C) Energia, (D) Química mèdica