Coordinació pedagògica

Aquest càrrec unipersonal és el responsable de la dinamització i el bon  funcionament de tota la estructura organitzativa del centre des del punt de vista acadèmic. Revisa i proposa les línies bàsiques del Pla d’Acció Tutorial i fa una valoració de les reunions de tutors. És la persona encarregada de controlar els crèdits que s’ofereixen per part dels departaments.
Funcions específiques:

  • Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular.

    Espai informàtic dels professors
  • oordinar l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes de 1r cicle d’ESO amb els del cicle superior dels centres de primària de la zona.
  • Coordinar les accions educatives entre els diferents nivells.
  • Vetllar perquè l’avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius, juntament amb els caps de departament i que sigui coherent al llarg dels diferents nivells.
  • Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text juntament amb els caps de departament.
  • Vetlla per la coherència del currículum general que cursen els alumnes del nostre centre.