POT 22 Emergències Sanitàries

 

Dilluns 20 de març de 2023 a les 16h hi haurà la sessió d’informació presencial del mòdul de síntesis per a aquells aspirants que tinguin TOTS el mòduls del cicle superats (a excepció de l’FCT)

L’exposició i defensa del supòsit, treball o exercici de simulació, s’haurà de realitzar entre el 12 al 26 d’abril de 2023. La concreció del dia i l’hora per a cada persona aspirant està a determinar. 

Per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats entre els aspirants convocats, l’exposició i defensa no té caràcter públic i no es permetrà l’entrada dels aspirants que no hagin de ser avaluats.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS PROVISIONALS

el dia 2 de març està prevista la publicació de les qualificacions provisionals de les proves úniques i pràctiques.
 
PERIODE DE RECLAMACIONS
La persona aspirant pot presentar una reclamació contra les qualificacions provisionals de les proves, adreçada al/a la president/a de la CA. La reclamació es presenta per escrit al registre del centre educatiu, en el termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de la data de la publicació (del 3 al 7 de març)i d’acord amb l’horari de registre del centre (Horari de secretaria: de 10h a 13h de dilluns a divendres) . En l’escrit s’ha d’indicar per què es demana la revisió i al·legar els motius que es creguin convenients.
La CA, com a òrgan col·legiat, es reuneix, examina les reclamacions presentades dins el termini i les resol incorporant les esmenes que consideri oportunes en les qualificacions definitives.
La CA resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.
Només s’atendran les reclamacions que es portin presencialment al centre. No s’atendran les reclamacions que entrin per una altra via (correu, telèfon etc.)
 
PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DEFINITIVES
La publicació de les qualificacions definitives serà a partir del dia 13 de març
 
MÒDUL DE SÍNTESIS
Només aquelles persones que tinguin tots el Mòduls del cicle superats ( excepte FCT) podran presentar-se al MP síntesis. Es demana que prèviament es posin en contacte amb el centre.
La presentació és única el dilluns 20 de març a les 16h i es farà a l’institut.
 
Com sempre, es recomana que consulteu a la web del Departament:
 
 
A partir de l’endemà de la publicació, el dia 1/12/2022 i fins el 16/12/2022, s’obre el període de reclamacions i la presentació de la documentació sol·licitada.
 
Aquesta documentació s’ha d’entregar al centre en horari de secretaria.
 
L’horari de secretaria del centre per a portar documentació és de dilluns a divendres de 10 a 13h. No s’atendrà fora d’aquest horari.