Homologació de nous proveïdors


Tots els proveïdors nous, dels quals la facturació anual previsible per quantia o per
assiduïtat es considerin habituals, hauran de ser objecte del procediment d’homologació.
Es deixarà un període de prova de compra, de una o dues comandes per decidir si
s’homologa o no. Davant aquesta situació el Cap de departament, en cas del material de departament, o la Secretària, en cas de material general de centre o de servei de
manteniment preventiu o correctiu, complimenta l’informe d’homologació, en el que
s’avaluen 3 criteris.
Els criteris d’avaluació per la homologació són:
• Preus i condicions econòmiques
• Facilitat de compra (proximitat, accessibilitat)
• Qualitat productes o serveis