Departament d’orientació educativa

Aquest departament s’encarrega juntament amb la resta de departaments de l’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes. Concretament, aquest departament es dedica, prioritàriament, als alumnes que presenten més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, als que necessiten suports educatius específics per progressar en els aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre, complementant les funcions que desenvolupen els professors de cada matèria pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge que presenten els alumnes. Per tant, els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats i els alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge són els primers que s’han de beneficiar de la intervenció d’aquest departament i els seus especialistes.

Les funcions principals són:

  1. Atenció directa als alumnes: suport personalitzat a alumnes amb necessitats educatives especials que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica, docència a alumnes amb dificultats d’aprenentatge, per tal que puguin assolir les competències bàsiques i docència en temes com la transició escola-treball, resolució de conflictes, dinàmiques de grup, educació emocional, etc.
  2. En matèria de suport tècnic al conjunt de la comunitat escolar: suport tècnic a l’equip docent, assessorant en la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents, suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional dels alumnes i valoració psicopedagògica dels grups classe per optimitzar la planificació de les activitats d’acció tutorial i la creació d’un clima adequat de convivència i treball a l’aula que afavoreixi l’èxit educatiu.