Com s’avalua l’IB?

Les puntuacions de l’IB són bastant diferents a les maneres d’avaluar al LOMLOE. El primer que cal saber és que el Programa del Diploma s’obté a partir de punts. Per cada matèria el nombre màxim de punts a obtenir són 7. A més, les matèries troncals generen el que es denominen “punts de bonificació”, que en el millor dels casos poden arribar a sumar 3 punts. Per tant, un alumne IB que cursa sis matèries pot arribar a obtenir 45 punts si suma els 3 punts totals de les troncals. Hi ha tot un seguit de requisits mínims per aprovar l’IB, però el més important és tenir una puntuació mínima de 24 punts.

PUNTUACIÓ DE MATÈRIES
Per cada matèria, la màxima nota és un 7. És important no confondre el 7 d’IB amb un 10 de LOMCE: en el sistema LOMCE, per treure un 10 es necessita fer un examen perfecte, sense errors. En canvi, el 7 de l’IB s’aconsegueix a partir d’una rúbrica que dicta quin és el nombre mínim d’encerts. Per fer un ús correcte i just d’aquest procés, s’utilitzen les Bandes de Puntuació, que funcionen així: si un examen és puntuat sobre 20, el 7 IB pot ser atorgat a tots aquells exàmens que tinguin entre 18 i 20 punts. Les Bandes són ajustades cada any segons el rendiment acadèmic de l’examinació de l’any anterior. Per resumir, normalment un 7 a l’IB no implica un examen perfecte, sinó un examen amb una puntuació notablement alta. És notori mencionar que, tot i això, obtenir un 7 no deixa de ser un repte important per a l’alumne. Per aprovar una matèria es necessita una puntuació mínima de 4, tot i que la convalidació LOMCE permet una puntuació de 2.

METODOLOGIES D’EXAMINACIÓ
Totes les matèries excepte les troncals funcionen igual pel que fa a examinacions.
Hi ha dos processos d’examinació: l’Avaluació Externa i la Interna. La més important és l’Avaluació Externa. Durant tres o quatre setmanes del mes de maig del segon any, l’alumne ha de fer dues o tres proves per cada matèria (depenent del nivell de l’assignatura: superior o mitjà). Les proves poden variar en forma i model depenent de la matèria: per a les proves del grup 1 i 2, les preguntes tendeixen a ser elaboracions d’assajos i escrits d’obres literàries. Pel grup 3, es fan anàlisis qualitatius a base de casos d’estudi o fonts històriques. Pels grup 4 i 5, les proves es confeccionen a partir de problemes de resposta curta o llarga. Aquestes proves seran puntuades per un examinador qualificat fora de l’Institut, d’aquí el nom de prova externa.
En canvi, l’Avaluació Interna és un petit treball d’investigació enfocat en un tema específic de cada matèria. L’IBO busca d’aquesta manera que l’alumne relacioni els
aspectes personals de la seva vida (com podrien ser aficions o interessos) amb la
matèria, a la vegada que potencia les habilitats d’investigació acadèmica de rigor. Aquesta investigació és avaluada pel propi professorat del Broggi, però es revisa
estrictament de manera externa dins un procés anomenat Moderació. El pes de cada Avaluació pot variar depenent de la matèria, així com els seus continguts i requisits.