Teoria del Coneixement

Teoria del Coneixement, juntament amb CAS i la Monografia, corprenen el conjunt d’assignatures troncals del Batxillerat Internacional que pretenen educar l’alumne, dotant-lo de certs valors, costums i habilitats que constitueixen el perfil IB. Aquestes transcendeixen la importància de les altres assignatures, de forma que cal realitzar-les de forma satisfactòria per a poder obtenir el Diploma.

Teoria del Coneixement és una assignatura que pretén modelar el pensament crític i l’esperit indagador de l’alumne, de forma que aquest reflexioni sobre la mateixa naturalesa del coneixement i que es qüestioni com coneix allò mateix que afirma saber. A través de l’estudi de les diverses àrees i formes de coneixement, l’alumne analitzarà com obté el coneixement del món exterior, els mètodes que empra per a validificar-lo o per a rebutjar-lo, la consciència d’altres perspectives i d’altres característiques del coneixement, que el permetran desenvolupar una profunda capacitat de control sobre tota la informació que rep.

L’assignatura de TdC del Batxillerat Internacional s’avalua com a Filosofia del Batxillerat Nacional LOMCE, tot i no ser-ho, ja que els principis de foment del pensament crític són els mateixos. Les avaluacions trimestrals es donen en funció del professor i el progrés de la classe. Respecte al Batxillerat Internacional, Teoria del Coneixement no té exàmens, sinó que s’avalua amb dos components: la Presentació Oral (33% de la nota), on l’alumne a partir d’una situació de la vida real ha d’extrapolar una pregunta de coneixement i revertir les argumentacions abstractes en aplicacions de la vida real, responent a la pregunta inicial; i l’Assaig de TdC (66% de la nota), un escrit propi de l’alumne on, a partir d’una pregunta o una afirmació de coneixement, ha d’explorar diferents capes de profunditat i esmentar situacions de la vida real que l’ajudin a respondre a l’enunciat.

L’estructura envers la qual l’assignatura es fonamenta inclou la construcció del coneixement per si mateixa i l’anàlisi i tractament de les diverses formes i àrees de coneixement:

Part 1. La construcció del coneixement: conceptes clau

 1. El reconeixement de perspectives

 2. L’obtenció del coneixement

 3. La búsqueda de la veritat

Part 2. Les formes de coneixement

 1. L’intercanvi de coneixement

 2. La percepció sensorial

 3. La memòria

 4. La raó

 5. El llenguatge

 6. L’emoció

 7. La fe

 8. La imaginació

 9. La intuïció

 10. Les formes de coneixement i les àrees de coneixement

Part 3. Les àrees de coneixement

 1. El coneixement compartit: com orientar-nos al camí

 2. Les arts

 3. L’ètica

 4. La història

 5. Les ciències humanes

 6. Les ciències naturals

 7. Les matemàtiques

 8. El coneixement indígena

 9. El coneixement religiós