Psicopedagogia

Assessorament psicopedagògic

El centre disposa d’un departament d’orientació educativa que s’encarrega de donar una atenció individualitzada a aquells alumnes que requereixen una atenció específica, ja sigui per les seves necessitats educatives o bé per la seva situació personal o social.

Per altra banda, es dóna suport al professorat tutor en el desenvolupament de l’acció tutorial i en l’atenció a alumnes que requereixen una intervenció específica.

Per tal de donar suport en el nostre assessorament psicopedagògic, comptem amb la col•laboració de l’EAP (equip d’atenció psicopedagògic) del districte Sant Martí; concretament comptem amb una psicopedagoga i una treballadora social.