NOFC i altres documents

El NOFC  afecta tota la Comunitat Educativa de l’IES. La seva revisió es farà en començar cada curs escolar per tal d’anar-lo adaptant i modificar-lo, si cal.
El Moisès Broggi és un centre on conviuen diàriament més de 400 persones i que preveu créixer en els propers anys. Pel seu bon funcionament, necessita d’un marc on s’especifiquin les responsabilitats, els drets i la normativa que regula tota la Comunitat Educativa, que està formada per:

Alumnes, professors, pares i personal no docent.

Entrada del centre

El NOFC està aprovat per Consell Escolar. Durant els darrers cursos s’han dut a terme una reforma en profunditat d’aquest document.
No consta en aquest Reglament tot allò altre que ve regulat per la normativa del Departament d’Ensenyament.

Les claus d’un bon NOFC són

  • Que normativitzi coherentment amb els principis de convivència del nostre centre.
  • Que expressi l’organització del centre i formalitzi la seva estructura.
  • Provisional i flexible, i si és necessari fàcilment adaptable.
  • Elaborat de forma participativa
  • El més complet possible
  • Propi del nostre centre.

Altres documents de centre